EN

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Telefonas +370 5 2730895
El. paštas info@zaidimolaboratorija.leu.lt

NEPL

PROJEKTAS „Naratyvinės žaidimo ir mokymosi erdvės“  

Nr. 2015-1-LT01-KA201-013443

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis pagal programos "Erasmus+" dotacijos priemonę. Numatyta projekto trukmė - iki 2017 m. 

Projekto idėja ir tikslas

Naujame ERASMUS+ projekte bendradarbiauja keturių valstybių ansktyvojo ugdymo edukologai - Suomijos, Lenkijos, Lietuvos ir Jungtinės Karalystės. Projekto metu sukurta „Naratyvinių žaidimo ir mokymosi erdvių“ metodinė medžiaga bus naudinga įvairiose įstaigose dirbantiems ikimokyklinio ugdymo pedagogams. Ja remiantis, ugdytojai galės kurti ECEC ugdymo programas. Dalyvavimas projekto veikloje bus naudingas tiek vietos, tiek ir tarptautiniu mastu. Glaudus bendradarbiavimas tarp dalyvių iš universitetų, mokyklų ir ankstyvoje ugdymo institucijų sudaro galimybes plėtoti ikimokyklinio ugdymo teorines ir praktines įžvalgas, formuoja naują supratimą ir praktinius įgūdžius, kaip pagerinti mažų vaikų ugdymo kokybę, remiantis naratyvinių žaidimo ir mokymosi aplinkų kūrimu (NEPL).

Projekto dėmesys telkiamas į ugdytojų profesinį augimą. Vaikų žaidimo veiklose suaugusiųjų dalyvavimas yra mokytojų mokymo programų elementas visame pasaulyje, todėl projekto metu tobulinti įgūdžiai - vaikų žaidimo lygio vertinimas, tinkamų strategijų, skirtų stiprinti vaikų žaidimo įgūdžius, taikymas pagerins ikimokyklinio ugdymo kokybę. Keliami tikslai:

Projekto dalyviai

Projekte dalyvauja 16 žmonių komanda, sudaryta iš tarptautinės įvairių specialybių mokslininkų grupės ir pedagogų - praktikų. Tikslinė projekto grupė yra ikimokyklinio ugdymo pedagogai, dirbantys įvairiose įstaigose.

Projekto eiga

Pirmuoju projekto etapu tarptautinė mokslininkų komanda paruošia pirminę Naratyvinių žaidimo ir mokymosi erdvių mokymo(si) medžiagą bendroms veikloms.

Antruoju - 5 dienų mokymo(si) veiklos organizuojamos kiekvienoje valstybėje: Suomijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje. Susitikimo metu įgyvendinama paruošta programa (vykdomos naratyvinio žaidimo intervencijos), ji analizuojama, vertinama ir koreguojama.

Paskutiniu projekto etapu,  užbaigus mokymo serijas, 2017 m. pavasarį, tarptautinė mokslininkų komanda parengia galutinį "Naratyvinių žaidimo ir mokymosi erdvių" projekto rekomendacijų paketą naujiems ankstyvojo ugdymo pedagogams. Ši medžiaga pristatoma kiekvienos valstybės pedagogų kvalifikacijos kėlimo mokymuose.